Toilet naughty joke

असा कोणता ध्वनी आहे जो ऐकल्यावर मन शांत व आनंदी होते ?
.
.
.
.
.
.
संडास च्या बाहेर रांगेत उभे असताना आतून जेव्हा पाणी ओतल्याचा किंवा फ्लशचा...