Bajirao singham joke

मी बाजीराव सिंघम ......
मराठा आहे ........
मराठा .........
.
.
.
मला जातीचा दाखला पाहिजे

No comments:

Post a Comment