Kamwali bai

मोलकरिण - बाईसाहेब तुमच्या मुलाने
मच्छर खाल्ले.
.
बाईसाहेब - माझ तोंड काय बघतेस
डाँक्टरला बोलाव..
.
.
मोलकरिण - आता घाबरण्याचे कारण
नाही बाईसाहेब..
.
.
.
.
मी त्याला 'All Out' पाजले..