Sunny leone Comedy-नक्की वाचा


Jackie chan:
      आपला हात भारी


Bruce Lee:
       आपली लाथ भारी


Sunny leone:
       च्यामायला आपल सगळच लय भारी