Whatsapp joke

जी पोर लहानपाणी क्लास मध्ये
मोनीटर नाही बनू शकले
.
.
.
. .
ते आज काल
.
.
.
. वाटसअप वर ग्रुप चे अड्मीन होऊन बसले
आहेत