आजचा सुविचार

आजचा सुविचार
"उडत्या पाखरांना परतन्याची तमा नसावी ,
नजरेत सदा नविन पोरगी असावी ,
लग्नाच काय कधीही करता येइल पण,
.
.
.
.
पोरगी पटवन्याची जिद्द कायम असावी.. !!