Husband wife marathi joke

काल रात्री माझ्या स्वप्नात एक सुंदर मुलगी आली होती...
बायको :- एकटीच आली असेल....
नवरा :- हो तुला कस माहीत...?
बायको :- कारण तिचा नवरा माझ्या स्वप्नात आला होता..