Scientist

शास्त्रज्ञांनी हे सिद्ध केलेय
की जगात........
.
.
८७६२३४४८९३ लोकं
.
.
एवढे आळशी आहेत की
त्यांनी आतासुद्धा वर दिलेली
संख्या वाचली नसणार.