Sandas

चोरा सारखे जाणे,
.
.
.
कुत्र्या सारखे बसणे,
.
.
.
नंतर
.
.
.
वाघा सारखे बाहेर येणे
.
.
.
याला संडासला जाऊन येणे
असे म्हणतात...